Bloguś Biznesowy Strona 2 Blog O Biznesie

Dlaczego większość małych biznesów nie działa i co z tym zrobić. Zapewne wielu z Was słyszało hasło „ samochody leasing „, ale być może nigdy nie korzystało z tej opcji. Jeśli tak jak ja posiadasz działalność gospodarczą lub masz zamiar ją założyć to z pewnością potrzebny ci będzie samochód. Oczywiście masz kilka alternatywnych rozwiązań poza leasingiem - kredyt, wpisanie w majątek firmy swoje prywatne auto lub wynajem. Jeśli chodzi wpis prywatnego auta to w bardzo wielu przypadkach nie jest to możliwe, ponieważ np. auto użytkowane jest przez wielu członków rodziny. Kredyt jest ciężki do uzyskania, procedury są skomplikowane i bardzo czasochłonne. Wynajem może okazać się nieopłacalny.
Tim Clark przewodzi ruchowi osobistego modelu biznesowego, skupionemu wokó³ strony BusinessModelYou. com. Alexander Osterwalder jest przedsiêbiorc± i prelegentem. Przemawia czêsto na discussion board firm z listy „Fortunê 500". Yves Pigneur jest profesorem systemów zarz±dzania informacjami na Uniwersytecie Lozañskim. Biznes, który „znów staje się mały” to biz­nes zre­du­ko­wany do poziomu oso­bi­stej nie­chęci do zmian ze strony wła­ści­ciela - strefy kom­fortu wła­ści­ciela (pra­cuje i czeka, aż sta­nie się coś pozy­tyw­nego).
wiecej informacji ± z najbardziej popularnych pozycji wydawniczych w¶ród startupowców jest ksi±¿ka „Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera” wydana przez wydawnictwo Helion. Ksi±¿ka stworzona zosta³a przez 470 praktyków z forty five krajów i zaprezentowano w niej uniwersalne narzêdzie, które w usystematyzowany sposób umo¿liwia zaprojektowanie modelu biznesowego dla swojej dzia³alno¶ci.
Oszczędzanie pieniędzy i nie tylko - nieaktywny już weblog, ale nadal posiadający bardzo dużo wartościowych artykułów. Blog ten także mnie zainspirował do pisania. Uznałem, że skoro autor blogu Paweł Kata dotarł ze swoimi przemyśleniami do tak szerokiego audytorium, to ja także mam szansę bardzo szeroko propagować ideę oszczędzania. Nie ukrywam, że wystartowałem ze swoim blogiem dlatego, że nawet na tak świetnym blogu jak Pawła, dostrzegałem ogólnikowe informacje, które ja potrafię przełożyć na konkrety finansowe - a te wydają mi się bardziej przydatne dla czytelników. Mimo wszystko polecam zdecydowanie lekturę tego bloga.
„Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera" Alexandra Osterwaldera i Yvesa Pigneura to ucieczka od nudnej, suchej teorii na rzecz wiedzy czysto praktycznej, podanej w nowatorski sposób, klarownej i u³atwiaj±cej zapamiêtanie. Aby jeszcze by³ ciekawiej, podrêcznik wype³niony zosta³ licznymi rysunkami, wziêtymi z ¿ycia ciekawymi przyk³adami i praktycznie do zastosowania od zaraz wzorcami i sprawdzonymi scenariuszami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *